Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия подготовила Заключение на проект постановления Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Ингушетия в 2022 году»

 

Заключение на проект постановления размещено в разделе «Деятельность»: http://kspri.ru/deyatelnost/ekspertno-analiticheskaya/578-zaklyuchenie-na-proekt-postanovleniya-pravitelstva-ri-o-vnesenii-izmenenij-v-gosudarstvennuyu-programmu-ri-realizatsiya-dopolnitelnykh-meropriyatij-napravlennykh-na-snizhenie-napryazhennosti-na-rynke-truda-v-ri-v-2022-godu