Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия подготовила Заключение на проект закона Республики Ингушетия «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Заключение на проект закона размещено в разделе «Деятельность»: http://kspri.ru/deyatelnost/ekspertno-analiticheskaya/516-zaklyuchenie-na-proekt-zakona-ri-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-ri-o-respublikanskom-byudzhete-na-2022-god-i-na-planovyj-period-2023-i-2024-godov-dalee-zakonoproekt-proekt