Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия подготовила Заключение на проект закона Республики Ингушетия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Заключение на проект закона размещено в разделе «Деятельность»: http://kspri.ru/deyatelnost/ekspertno-analiticheskaya/576-zaklyuchenie-ksp-ri-o-rezultatakh-ekspertizy-proekta-zakona-ri-o-byudzhete-territorialnogo-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-ri-na-2023-god-i-na-planovyj-period-2024-i-2025-godov