Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия подготовила Заключение на проект государственной программы «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года на территории Республики Ингушетия на период до 2025 года».

Заключение на проект постановления размещено в разделе «Деятельность»:  http://kspri.ru/deyatelnost/ekspertno-analiticheskaya/494-zaklyuchenie-na-proekt-gosudarstvennoj-programmy-poetapnaya-likvidatsiya-nakopivshejsya-zadolzhennosti-po-obespecheniyu-zhilymi-pomeshcheniyami-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-lits-iz-ikh-chisla-vklyuchennykh-v-spiski-nuzhdayushchikhsya-na-1-yanvarya-2020-goda-na-territorii-ri-na-period-do-2025-goda