Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия подготовила Заключение на проект закона Республики Ингушетия «Об исполнении республиканского бюджета за 2021 год».

Заключение на проект закона размещено в разделе «Деятельность»: http://kspri.ru/deyatelnost/ekspertno-analiticheskaya/485-zaklyuchenie-kontrolno-schetnoj-palaty-respubliki-ingushetiya-na-otchet-ob-ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta-za-2021-god