Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия подготовила Заключение на проект закона Республики Ингушетия «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия за 2020 год».

 Заключение на проект закона размещено в разделе «Деятельность»: http://kspri.ru/deyatelnost/ekspertno-analiticheskaya/320-zaklyuchenie-na-proekt-zakona-respubliki-ingushetiya-ob-ispolnenii-byudzheta-territorialnogo-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-respubliki-ingushetiya-za-2020-god